Zamiana Dyrektywy Rozporządzeniem.

euflagOprócz zmian merytorycznych związanych z ochroną danych osobowych na terenie Unii Europejskiej zmieni się także rodzaj dokumentu regulującego ochronę danych osobowych. miejsce dotychczasowej dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych zająć ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z tym, kilka zdań na temat różnic pomiędzy dyrektywą a rozporządzeniem.

Zgodnie z art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej uwzględniającego zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony:

„W celu wykonania kompetencji Unii instytucje przyjmują rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie.
Rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
Dyrektywa wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków.
Decyzja wiąże w całości. Decyzja, która wskazuje adresatów, wiąże tylko tych adresatów.
Zalecenia i opinie nie mają mocy wiążącej.”

Oznacza to, że dyrektywa wiąże jedynie w zakresie założonego celu i zostawia Państwom Członkowskim swobodę w zakresie środków zmierzających do osiągnięcia celu – wymaga implementacji do krajowego porządku prawnego w drodze ustawy. Przykładem jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, która implementowała wskazana powyżej dyrektywę.

Z kolei rozporządzenie nie wymaga implementacji. Stosuje się je bezpośrednio. Oznaczać to będzie, że na terenie Unii Europejskiej nastąpi ujednolicenie zasad ochrony danych osobowych. to zresztą było jedną z przyczyn reformy, której efektem jest wskazane rozporządzenie.

Z poważaniem,

Tomasz Cygan

Napisz komentarz/zapytanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

eight + 17 =