Zdjęcia według RODO

Nową regulacją zawartą w przepisach RODO jest definicja danych biometrycznych, które stanowią jeden z elementów szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. RODO (obecnie tzw. danych osobowych „wrażliwych”).

Zgodnie z treścią art. 4 punkt 14 RODO „dane biometryczne” oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne.

Z jego treści wynika, że dane biometryczne to też wizerunek twarzy osoby fizycznej. W związku z tym, powstaje pytanie, czy każde zdjęcie zawierające wizerunek twarzy stanowi przykład szczególnych kategorii danych osobowych. Odpowiedź twierdzącą na takie pytanie wymagałaby każdoczesnej oceny, czy została spełniona którakolwiek z przesłanek określonych w art. 9 ust. 2 RODO, które warunkują dopuszczalność przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych.

Analizując to zagadnienie warto jednak odwołać się do treści motywu 51 RODO, który stanowi między innymi, że „Przetwarzanie fotografii nie powinno zawsze stanowić przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, gdyż fotografie są objęte definicją „danych biometrycznych” tylko w przypadkach, gdy są przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości.

W związku z tym dla oceny, czy przetwarzając wizerunek na zdjęciu dochodzi do przetwarzania danych biometrycznych konieczne jest poczynienie dodatkowego ustalenia, a mianowicie, czy przetwarzanie wynika ze specjalnych metod technicznych. Innymi słowy wizerunek twarzy, którego przetwarzanie nie wynika z tych metod nie stanowi danych biometrycznych, a więc nie stanowi szczególnych kategorii danych osobowych. Dotyczy to np. zdjęcia pracownika wykorzystywanego w celu jego identyfikacji.

Z poważaniem,
Tomasz Cygan

Napisz komentarz/zapytanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

10 + fifteen =