Zbiory danych: Księga akcyjna.

Księga akcyjna a dane wrażliwe.

ochrona danych

Spółka akcyjna jako administrator danych niejednokrotnie przetwarza dane osobowe w jednym nietypowym, a ciekawym zbiorze danych. Jest nim „Księga akcyjna” prowadzona na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z treścią art. 341 k.s.h. zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu.

Natomiast na podstawie § 2 na żądanie nabywcy akcji albo zastawnika lub użytkownika zarząd dokonuje wpisu o przeniesieniu akcji lub ustanowieniu na niej ograniczonego prawa rzeczowego. Zastawnik i użytkownik mogą żądać również ujawnienia, że przysługuje im prawo wykonywania prawa głosu z obciążonej akcji. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zastawnika i użytkownika, a na podstawie § 3 w przypadku nabycia akcji lub praw zastawniczych na akcji w drodze sukcesji generalnej zarząd dokonuje wpisu w księdze akcyjnej na wniosek osoby uprawnionej.

Z kolei art. 341 § 5 k.s.h. wskazuje, że wnioskodawcy są obowiązani przedłożyć spółce dokumenty uzasadniające dokonanie wpisu. Zarząd nie ma obowiązku badania prawdziwości podpisów zbywcy akcji i osób ustanawiających zastaw lub użytkowanie na akcji.

Wydawać by się mogło, że mamy do czynienia z prostym zbiorem danych przetwarzanych na podstawie art. 23 ust. 1 punkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych.

Jednak analiza art. 341 k.s.h. prowadzi do wniosku, że w zbiorze mogą być przetwarzane dane osobowe wrażliwe.

Jeśli bowiem skład osobowy akcjonariuszy ulegnie zmianie na skutek spadkobrania, podstawą zmiany w księdze akcyjnej może być stosowne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Z kolei podstawą wpisu ograniczonego prawa rzeczownego może być inne orzeczenie zapadłe w postępowaniu sądowym.

Wówczas niezbędne będzie wskazanie, że dane osobowe wrażliwe w zbiorze danych „Księga akcyjna” będą przetwarzane na podstawie art. 27 ust. 2 punkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych.

Tomasz Cygan

Napisz komentarz/zapytanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

four × three =