Rejestracja zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

giodoKilkukrotnie w ostatnim czasie spotkałem się z pytaniami o konieczność dokonywania zgłoszenia Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych faktu powołania zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji. Obowiązek taki nie wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w brzmieniu obecnie obowiązującym.

Zgodnie z treścią art. 36 a ust. 6 UODO administrator danych może powołać zastępców administratora bezpieczeństwa informacji, którzy spełniają warunki określone w ust. 5. Oznacza to, że zastępcą administratora bezpieczeństwa informacji może być osoba, która:

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  • posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych;
  • nie była karana za umyślne przestępstwo;
  • podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej administratorem danych;
  • ma zapewnione środki i organizacyjną odrębność niezbędną do niezależnego wykonywania swoich zadań.

Natomiast zgodnie z art. 46 a ust. 1 administrator danych jest obowiązany zgłosić do rejestracji Generalnemu Inspektorowi powołanie i odwołanie administratora bezpieczeństwa informacji w terminie 30 dni od dnia jego powołania lub odwołania.

Przepis ten nie wskazuje, aby obowiązek ten miał zastosowanie do zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji.

Także rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji dotyczy li tylko wzorów zgłoszeń:

1) powołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) odwołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Wskazane załączniki nie zawierają żadnego pola dotyczącego zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji.

W związku z powyższym, na pytanie, czy zastępca administratora bezpieczeństwa informacji podlega zgłoszeniu do rejestracji odpowiedzi należy udzielić negatywnej – nie podlega.

Tomasz Cygan

Napisz komentarz/zapytanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

17 − 13 =