Przepisy karne ustawy o ochronie danych osobowych – art. 49

Pierwszy z przepisów karnych ustawy o ochronie danych osobowych zawarty w art. 49 obejmuje sytuację, w której w zbiorze danych przetwarzane są dane osobowe, podczas gdy:

– ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne;

– osoba przetwarzająca dane osobowe nie jest do tego upoważniona.

Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze danych nie jest dopuszczalne , gdy nie zaistniała żadnych z przesłanek określonych w art. 23 i art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Dotyczy to także sytuacji, w której zgłoszony został sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych wskazany w art. 32 ust. 1 punkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych.

Brak upoważnienia do przetwarzania danych osobowych związany jest z……regulacja zawartą w art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych. Jednym z obowiązków administratora danych jest nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych każdej osobie, która ma zostać dopuszczona do ich przetwarzania. Brak takiego upoważnienia, jak również sytuacja, w której upoważnienie nie obejmuje swoim zakresem danych osobowych faktycznie przetwarzanych stanowić będzie przetwarzanie danych osobowych bez upoważnienia. Przykładem osoby dopuszczającej się naruszenia omawianego przepisu będzie pracownik, który nie posiada upoważnienia a dokonuje operacji na danych osobowych.

Zgodnie z  treścią przepis art. 49 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych nie stanowi czynu zabronionego przetwarzanie danych osobowych, mimo braku upoważnienia lub podstaw do ich przetwarzania, jeżeli odbywa się ono poza zbiorem danych. Wynika to z zapisu „kto przetwarza w zbiorze dane osobowe”.

W przypadku popełnienia czynu zabronionego opisanego w art. 49 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przetwarzanie w zbiorze danych osobowych, gdy ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne lub przez osobę nie posiadającą upoważnienia do ich przetwarzania podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3, w sytuacji gdy dotyczy ono danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym. Zapis ten zawarty w art. 49 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych nawiązuje w pewien sposób do katalogu danych osobowych wrażliwych zawartego w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Wskazać jednak należy, że nie pokrywa się z nim w pełni. Poza zakresem danych osobowych wrażliwych opisanym w art. 49 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych znajdują się dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. W związku z tym uznać należy, że gdy dojdzie do przetwarzania danych osobowych wrażliwych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, gdy ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne lub przez osobę do tego nie upoważnioną, odpowiedzialność karną wyznaczać będzie art. 49 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Tomasz Cygan

Napisz komentarz/zapytanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

3 × five =