Kim jest „administrujący zbiorem danych”?

Pojęcie administrującego zbiorem danych wydaje się tożsame z administratora  danych. Jednakże w rzeczywistości, administrator danych, a więc organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba fizyczną lub osoba prawną oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych, które mają siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo w państwie trzecim, o ile przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych stanowi jedynie element definicji administrującego danymi.

Na takie rozumienie omawianego terminu wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2001 roku.  Zgodnie z jego tezą, na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych jest jedynie ten podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania tych danych (art. 7 pkt 4 ustawy), natomiast administrującym – także taki podmiot, który zarządza, zawiaduje zbiorem danych (art. 50, 51, 54) lub danymi (art. 52) w procesie ich przetwarzania, w tym i powierzonego mu w trybie wskazanym w art. 31 tej ustawy, przy czym odpowiedzialność karna administrującego nie będącego administratorem danych wchodzi w rachubę wówczas, gdy jego zachowanie – uznane za karalne przez ustawę – wynika z powierzonych mu czynności przetwarzania danych.

Także w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2009 roku wskazano, że „pojęcia >administrujący zbiorem<, >administrujący danymi< i >administrator danych< nie są tożsame. Racjonalny ustawodawca nie używa bowiem w tym samym akcie prawnym różnych określeń dla wskazania tego samego podmiotu. Analizując przedstawione zwroty, należy przyjąć, że na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych jest jedynie ten podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych (art. 7 pkt 4 ustawy), natomiast administrującym – także taki podmiot, który zarządza, zawiaduje zbiorem danych (art. 50, art. 51, art. 54 ustawy) lub danymi (art. 52 ustawy) w procesie ich przetwarzania, w tym i powierzonego mu w trybie wskazanym w art. 31 tej ustawy. Mimo że co do zasady administrującym zbiorem i administratorem danych może być ten sam podmiot, to jednak w niniejszej sprawie sytuacja taka nie zachodzi.”

Tomasz Cygan 

Napisz komentarz/zapytanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

fifteen + 15 =