- blog informacyjno-edukacyjny

Autor: Michał Geilke

Piggybacking i tailgating

Piggybacking i tailgating

Naruszenie bezpieczeństwa fizycznego – ryzyka przy kontroli dostępu na obszar przetwarzania danych osobowych. Analizując możliwość wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, w więc naruszenia bezpieczeństwa prowadzącego do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub […]

Tłumaczenie bez znajomości RODO

Tłumaczenie bez znajomości RODO

Pewnego pięknego dnia, wchodząc do biurowca w Katowicach spostrzegłem krótką klauzulę informacyjną dotyczącą monitoringu wizyjnego w treści jak poniżej: Pomijając fakt, że dużo miejsca zajęłoby opisywanie, dlaczego tak brzmiąca klauzula jest niezgodna z RODO, to szczególną uwagę należy zwrócić na zapis dotyczący sprzeciwu: „W razie […]

Definicja monitoringu w przepisach prawa pracy.

Definicja monitoringu w przepisach prawa pracy.

Polski ustawodawca w kodeksie pracy w sposób zróżnicowany definiuje monitoring.

W przypadku monitoringu wizyjnego polega on na wprowadzeniu szczególnego nadzoru nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu.

Natomiast przy innych formach monitoringu jest to kontrola służbowej poczty elektronicznej pracownika (monitoring poczty elektronicznej). Biorąc pod uwagę powyższe, należy rozróżnić nadzór (monitoring w rozumieniu art. 22² kp) od kontroli (monitoring w rozumieniu art. 22³ kp).

W nauce prawa administracyjnego przyjmuje się, że nadzór, w porównaniu z kontrolą, stanowi kategorię szerszą, obejmującą działalność kontrolną. Dodatkowym elementem nadzoru jest „możliwość wiążącego oddziaływania i władczej ingerencji w działalność określonego podmiotu w celu skorygowania tej działalności w kierunku pożądanym przez sprawującego nadzór” (Na podstawie Kontrola administracji publicznej, J. Jagielski, Wydawnictwo prawnicze Warszawa 1999). Z kolei kontrola to pojęcie węższe obejmujące wyłącznie sprawdzenie i ocenę pewnego stanu. Co istotne, gdy ustawodawca w różny sposób definiuje takie same lub zbliżone pojęcia powinien to wytłumaczyć. Tymczasem językowa wykładnia zapisów art. 22² i art. 22³ kp prowadzi do wniosku, że w przypadku monitoringu wizyjnego pracodawca może sprawdzać, oceniać i władczo ingerować w razie stwierdzenia naruszeń. Natomiast w przypadku innych form monitoringu, o których mowa w art. 22³ kp rola pracodawcy ogranicza się tylko do sprawdzenia i oceny pewnego stanu.

Natomiast poza przepisami kodeksu pracy można znaleźć inne definicje monitoringu. Międzynarodowa Organizacja Pracy w dokumencie „Ochrona danych osobowych pracowników” wydanym w 1997 roku wskazała, że monitoring oznacza „obejmuje między innymi korzystanie z urządzeń, takich jak komputery, aparaty fotograficzne, sprzęt wideo, urządzenia dźwiękowe, telefony i inny sprzęt komunikacyjny, różne metody ustalania tożsamości i lokalizacji oraz wszelkie inne metody nadzoru”.

Z kolei zgodnie ze Słownikiem języka polskiego (www.sjp.pl) monitoring oznacza:

«stałą obserwację i kontrolę jakichś procesów lub zjawisk»

«stały nadzór nad jakimś obiektem chronionym».

W związku z tym, aby określone zjawisko zakwalifikować do monitoringu musi ono zawierać elementy nadzoru lub kontroli (w uwzględnieniem powyższych uwag), stałości oraz wykorzystania w tym celu urządzeń.

Tomasz Cygan

Zaczynamy!

Zaczynamy!

Zapraszamy już niedługo.