- blog informacyjno-edukacyjny

Tłumaczenie bez znajomości RODO

Pewnego pięknego dnia, wchodząc do biurowca w Katowicach spostrzegłem krótką klauzulę informacyjną dotyczącą monitoringu wizyjnego w treści jak poniżej:

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Pomijając fakt, że dużo miejsca zajęłoby opisywanie, dlaczego tak brzmiąca klauzula jest niezgodna z RODO, to szczególną uwagę należy zwrócić na zapis dotyczący sprzeciwu: „W razie sprzeciwu masz prawo do składania wniosku do odpowiedniego organu”. Dla laika nic z niego nie wynika. Natomiast mam duże wątpliwości, czy samo tłumaczenie oddaje istotę. Wydaje się bowiem, że w wersji anglojęzycznej chodzi o możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. nie ma to nic wspólnego z prawem do wniesienia sprzeciwu przez osobę podlegającą monitoringowi określonym w art. 21 ust. 1 RODO:

„Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.”

Wskazany zapis narusza niewątpliwie:

– art. 12 ust. 1 RODO: „Administrator podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem – w szczególności gdy informacje są kierowane do dziecka – udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14, oraz prowadzić z nią wszelką komunikację na mocy art. 15–22 i 34 w sprawie przetwarzania. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.”

– art. 13 ust. 2 lit. b i d RODO: „Poza informacjami, o których mowa w ust. 1, podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą, następujące inne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania: (…)

b) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

(…)

d) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;”

– art. 21 ust. 4 RODO: „Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2 (do wniesienia sprzeciwu), oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.”

Brakuje także odesłania do pełnej treści klauzuli informacyjnej.